THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG MINH NHÂN DÂN


CÔNG AN HUYỆN

TƯƠNG DƯƠNG

THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

CÔNG AN HUYỆN

TƯƠNG DƯƠNG

 

logo.jpg

 

 

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp mới CMND tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ:

- Hướng dẫn công dân kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);

- Chụp ảnh: Ảnh nền màu trắng, kích thước là 3x4cm;

- In vân tay 2 ngón trỏ vào tờ khai theo mẫu;

- Cấp giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thủ tục thành phần hồ sơ .

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả CMND cho công dân nếu hố sơ đủ điều kiện để giải quyết hoặc trả hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cho công dân nếu hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp CMND, có xác nhận của Công an cấp xã;

2. Sổ hộ khẩu;

3. 02 ảnh do công dân tự chụp hoặc cơ quan công an chụp (Ảnh nền trắng, kích thước là 3x4cm).

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

- 07  ngày làm việc đối với thành phố, thị xã.

- 15 ngày làm việc đối với các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo.

- 10 ngày làm việc đối với các khu vực còn lại.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là những người sau đây:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An và không thuộc diện đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND bao gồm:

+  Những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình.

Các trường hợp trên nếu khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được cấp Chứng minh nhân dân.

- Chưa được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an cấp huyện

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng minh nhân dân

9

Lệ phí

Không

10

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp CMND;

- Tờ khai CMND

11

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

2. Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/199/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

3. Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

4. Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung  bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

5. Quyết định số: 998/2001/QĐ-BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác cấp, quản lý CMND và đăng ký, quản lý con dấu.

6. Thông tư số: 07/2014/TT-BCA, ngày 13/02/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

7. Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

 

 

                                                                                                                     

 

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CM3 ban hành theo

QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)

Ngày 10/10/2001

 

 

Ảnh

3x4

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

 

                        Kính gửi:……………………………………………………….

 

Họ và tên khai sinh:………………………………………… Nam/nữ:………….

Tên gọi khác:……………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….tháng……….năm……… Nơi sinh:…………..                   (đóng dấu giáp lai

Quê quán:……………………………………………………………… ..        của CA nơi ĐKTT)

Nơi đăng ký hội khẩu thường trú:……………………………………………………………..

Nghề nghiệp và nơi làm việc:…………………………………………………………………

Họ tên cha:……………………………….. Họ tên mẹ:……………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Đã được cấp CMND số:……………………… Cấp ngày…../……/….. Nơi cấp:……………

Hồ sơ hộ khẩu số:…………………………..……. Tờ……… tập…………………………….

Nêu rõ lý do cấp Chứng minh nhân dân: cấp mới, cấp đổi, cấp lại và sửa sai (nếu sửa sai nêu rõ lý do và kèm theo các tài liệu có liên quan)……………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                     Ngày……...tháng…….năm 20…..

    XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN………………...

Ông (bà):……………………………………...

Sinh ngày:…………………………………….

Thường trú khối (xóm):………………………

………………………………………………..

Sổ hộ khẩu cấp:…..../……../……….

                 Ngày…….tháng…….năm 20…..

                        TRƯỞNG CÔNG AN

                                 (ký, đóng dấu)

                      NGƯỜI LÀM ĐƠN

                          (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

            KẾT QUẢ TRA CỨU CỦA ĐỘI CCCD

Hồ sơ gốc trong tàng thư CCCD:……………………………………………………………...

CMND số:……………………………………….. Cấp ngày:………………………………...

Họ và tên:………………………………………….. Tên gọi khác:………………………….

Sinh ngày:……..tháng…….năm………    Tại:……………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………

Nơi ĐKHK thường trú:………………………………………………………………………..

Họ tên cha:…………………………………………………………………………… ……..

Họ tên mẹ:……………………………………………………………………………………..

KẾT LUẬN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng……năm……..

CÁN BỘ TRA CỨU

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐỘI TRƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CÔNG AN CẤP HUYỆN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                             Ngày ….. tháng ….. năm………….

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ               ĐỘI TRƯỞNG                 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

             (ký, ghi rõ họ tên)                                 (ký, ghi rõ họ tên)                             (ký, đóng dấu)

 

 

 

 

III. KẾT LUẬN CỦA PHÒNG PC06

                                                                                             Ngày ….. tháng ….. năm …………

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ               ĐỘI TRƯỞNG                  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

             (ký, ghi rõ họ tên)                                 (ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, đóng dấu)

 

 

 

 


Biểu mẫu kèm theo: