THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+  Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; thu biển số, chứng nhận đăng ký xe; cấp giấy hẹn cho chủ xe.

+ In 02 giấy chứng nhận thu hồi

Bước 3:

- Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký xe để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác thì xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cấp cho tổng thành khung hoặc tổng thành máy.

- Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, .

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

3. Giấy tờ của chủ xe.

Đối với xe của tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự và nhân viên tổ chức đó, cần có giấy giới thiệu của Sở ngoại vụ.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện Công an tỉnh Nghệ An (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an):

- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an cấp huyện

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

9

Lệ phí

Không thu lệ phí.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

2. Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

3. Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): …………………. BIỂN SỐ (license plate): ………………………

Tên chủ xe (Owner's full name): .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ (Address):..............................................................................................................................

Điện thoại (phone number): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): ………….. cấp ngày.…./ …./... tại ...................

Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration):      

Nhãn hiệu (Brand): …………………………. Số loại (Model code): ..............................................

Loại xe (Type): ……………………………… Màu sơn (color): .....................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ………………… Dung tích (Capacity): ........................ cm3

Số máy (Engine No): ……………..……………… Số khung (Chassis No): ...................................

Lý do thu hồi (Reson for rovoke): .....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper): ....................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị (Proposal): (1) .....................................................................................................................

thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration) ................................

 

 

………….. ngày (date) ……. tháng ……. năm ……..
CHỦ XE (Owner's full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

 

 

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.


 

 Biểu mẫu kèm theo: