THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
BẢNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC TTHC TRÊN LĨNH VỰC CƯ TRÚ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN CẤP XÃ Kèm theo Quyết định 7648/QQD-BCA ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định 676/QĐ-C Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG HUYỆN, THỊ XÃ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÔ TÔ, XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP ĐIỆN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT SAU KHI BỊ THU HỒI Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Anh ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Anh ninh - Quốc phòng
Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Tài chính - Kế hoạch
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương