LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVII: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
 
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVII: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (06/06/2020 10:22 AM)

Trong mỗi nhiệm kỳ, cứ sau kết thúc Đại hội Đảng các cấp, chúng ta lại tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng do cấp ủy, Thường vụ cấp ủy tổ chức. Vấn đề quan trọng sau các lớp học tập, quán triệt nghị quyết  đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.Đại hội Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020-2025


            Đầu tiên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy phải chủ động và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong đảng phải được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả.

            Phải nghiên cứu và đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả; cần chú trọng xây dựng vá tổ chức học tập từng chuyên đề trong cấp ủy đảng, chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của câp ủy; phải chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết theo hướng sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tài liệu học tập, quán triệt phải được trang bị đầy đủ. Sau các đợt học tập, quán triệt cần tổ chức thảo luận xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

            Các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế như: Không đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Hạn chế, bất cập trong việc nghiên cứu, vận dụng những nội dung, quan điểm nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Việc trao đổi, thảo luận trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng chưa kỹ lưỡng và sâu sắc. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa được thảo luận kỹ lưỡng trong cấp ủy và thực sự bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn nặng về hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt ở mỗi cấp cũng như khả năng tiếp thu nội dung nghị quyết, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên.

            Song song với việc tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại trên đây, để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, biến những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, các cấp ủy, tổ chức đảng trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

            Thứ nhất, trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cấp ủy các cấp phải thật sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động, đề án đã được tập thể cấp ủy thông qua. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên để nghị quyết thật sự “thấm” và “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

            Thứ hai, phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng thành các quy định, các chương trình hành động sát hợp với thực tiễn của các cấp ủy, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải có sự vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp có tính khả thi và đảm bảo sức sống trong thực tiễn. Các cấp ủy đảng phân công cán bộ có đủ phẩn chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phụ trách chương trình, kế hoạch, đề án. Nhất thiết phải giao cho những đồng chí trong Ban Thường vụ, trong cấp ủy phụ trách từng chương trình, dự án, phân công trách nhiệm rõ ràng. Làm rõ trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, của từng cá nhân trước mỗi kế hoạch, chương trình, đề án. Đặc biệt chú ý không để những cán bộ lãnh đạo, đảng viên có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, tham vọng quyền lực, cục bộ, lợi ích nhóm… phụ trách các kế hoạch, chương trình, đề án để mang lợi ích cá nhân, báo cáo sai sự thật, tham nhũng, mâu thuẫn nội bộ.

            Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, xây dựng các chuyên mục “đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống”, sáng tạo trong việc lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

            Thứ tư, phải coi trọng hơn nữa khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng. Kịp thời đánh giá, bổ sung ngay trong quá trình triển khai hoặc sau một khâu của cả quá trình thực hiện nghị quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Trong quá trình sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần có thái độ thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ. Đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Như vậy thì mới có hiệu quả tốt hơn trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống.

            Thứ năm, Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Đảng ta đã khẳng định lãnh đạo phải có kiểm tra, không có kiểm tra coi như không có lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhận xét: “Chín phần mười khuyết điểm của chúng ta là do thiếu sự kiểm tra”. Công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện nghị quyết phải là công tác thường xuyên ngay từ khâu đầu tiên đến khâu cuối. Phải kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nhất là kiểm tra ngay trong khi thực hiện. Mục đích của sự kiểm tra là làm cho nghị quyết của Đảng được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời uốn nắm nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ. Kiểm tra không chỉ ở những nơi làm chưa tốt mà còn ở những nơi làm tốt để nhân rộng cho nơi khác học tập. Thực hiện tốt và tăng cường công tác kiểm tra còn có tác dụng phát hiện cho Đảng, Nhà nước những đường lối, chủ trương, chính sách không phù hợp; kịp thời ban hành điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn.

            Hy vọng rằng, nhiệm kỳ mới, tư duy mới với đội ngũ cán bộ trẻ, tài năng, chúng ta sẽ tạo nên những đột phá mới, đưa đảng bộ huyện ta bước sang trang sử mới, thỏa lòng mong đợi của nhân dân./.

 

                                                                                                            Vi Tân Hợi

                                                                                                Phó Chủ tịch HĐND huyện


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương