LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương: Hiệu quả từ mô hình đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình ở Hữu Khuông
 
Tương Dương: Hiệu quả từ mô hình đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình ở Hữu Khuông (18/10/2018 04:37 PM)

Xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) là xã biệt lập ở hồ thuỷ điện Bản Vẽ, chưa có đường ô tô đến trung tâm xã, là xã khó hăn nhất tỉnh Nghệ An. Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc, với 143 đảng viên, trong đó, có 7 chi bộ bản, với 66 đảng viên, có 05 đảng viên miễn sinh hoạt.


Ngày 10/10/2018, Đảng uỷ xã Hữu Khuông tổ chức hội nghị đánh giá mô hình đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình

Đảng uỷ xác định đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đảng viên đang sinh hoạt ở bản, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng chi bộ bản, giữ vững an ninh, chính trị, đoàn kết, thống nhất trong bản, cùng vi các hội đoàn thể vận động nhân dân chp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lut của Nhà nước...

                Để thực hiện hiệu quả việc phân công cho đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình, những năm qua, Đảng uỷ chọn Chi bộ bản Huồi Cọ làm mô hình thí điểm,  trực tiếp chỉ đạo chi bộ xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện và bước đầu đạt được nhng kết quả tích cực, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã có 3 chi bộ thực hiện phân công đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) phụ trách h, nhóm hộ gia đình, như chi bộ Huồi Cọ, Bản Xàn và Huồi Pủng.

                n cứ vào tình hình thực tế của đảng viên (khả năng, sức khỏe...) trong chi bộ và tổng số hộ gia đình, chi bộ  bản đã phân công phụ trách h, nhóm hộ phù hợp (thường phân liên cư và cùng nơi ở của gia đình đảng viên phụ trách). Sau khi được cấp y chi bộ phân công, từng đảng viên xác định đây là trách nhim, nhiệm vụ của đảng viên, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời giải thích, đồng thời phản ánh kịp thời cho các cấp ủy đảng, chính quyền có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Phối hợp vi các hội, đoàn thể tích cực vận động các hộ dân cư mình phụ trách tham gia sinh hoạt, hội họp khu dân cư, tuyên truyền phổ biến nhanh các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp lut của Đảng và Nhà nước; các chủ trương của đảng bộ, chính quyền cơ sở để người dân chp hành tốt. Một số chi bxem việc phân công đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cui năm.

                Nhìn chung, các chi bộ như Huồi Cọ, Bản Xàn, Huồi Pủng thực hiện tốt việc phân công cho đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình thì nhận thức của người dân được tốt hơn trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lut của Nhà nước; các hộ gia đình được đảng viên thường xuyên theo dõi, nhc nhở, động viên, giải thích đúng, sai để họ thực hiện tốt nghĩa vụ đối với chính quyền..., từ đó ý thức chấp hành các chủ trương của địa phương, thực hiện tốt tình đoàn kết ở khu dân cư, tạo được sự gần gũi gia cán bộ với qun chúng nhân dân. Các phong trào đăng ký gia đình văn hóa, gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phm các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào hiến đất làm đường, đóng góp vt chất để xây dựng các công trình ở địa phương…Cụ thể như, tại chi bộ Huồi Cọ, nhân dân đã góp công sức để bê tông hoá dường nội bản, xây dựng hệ thống thoát nước, làm các công trình vệ sinh gia đình, chuồng trại chăn nuôi đúng quy định. Bản Xàn,…; Huồi Pủng…

                Đồng chí Cụt Văn Xuyên, Bí thư Chi bộ Huồi Cọ, một trong những địa phương đầu tiên tiến hành phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình cho biết: “Để triển khai thành công công tác này, Chi ủy đảng quán triệt cho đảng viên về ý nghĩa tích cực của việc phân công đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, hướng dn cho đảng viên được phân công phụ trách. Bên cnh đó, chi ủy, bí thư chi bộ phải nm chắc tình hình thực trạng ở từng nhóm hộ, trình độ, năng lực, uy tín của từng đảng viên để phân công giao nhiệm vụ. Tích cực theo dõi, khi cần yêu cầu đảng viên báo cáo về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách h, nhóm hộ tại các buổi sinh hot chi bộ định kỳ hoặc đột xuất khi cần”.

                Đồng chí Lô Văn Cảnh, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ bản Huồi Pủng cho biết thêm: “Nhờ có đảng viên phụ trách hộ gia đình mà chi bộ nắm chắc hơn tình hình các hộ gia đình, sự biến động dân cư và phong trào thi đua sản xuất, vệ sinh môi trường và phong trào làm đường giao thông nông thôn ngày càng tốt hơn, đời sống nhân dân được nâng lên, dân tin vào chi bộ”.

                Theo đồng chí Mạc Văn Minh, Bí thư chi bộ bản Xàn thì trước đây, chi bộ đã cử đảng viên tham gia sinh hoạt cùng Tổ liên gia, và các tổ chức hội đoàn thể, qua đó năm tình hình các gia đình và vận động các gia đình cháp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực làm ăn, xoá đói giảm nghèo…

                Kinh nghiệm thực tế ở các Chi bộ Huồi Cọ, Bản Xàn, Huồi Pủng cho thấy, các chi uỷ cơ sở đã coi việc phân công đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trquan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. Hầu hết đảng viên được phân công phụ trách h, nhóm hộ gia đình đều có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu chp hành hành sự phân công của tổ chức đảng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình là người sống gần gũi, hàng ngày với hộ, nhóm hộ mà mình phụ trách. Vì vậy, đối với những hộ có vấn đề bức xúc, phức tạp ny sinh, đảng viên đã kịp thời phản ánh vi các cấp để có biện pháp tháo gỡ, có hướng giải quyết kịp thời, tránh nghi ngờ, mất đoàn kết trong khu dân cư hoặc xóm láng giềng. Từ đó, tình làng, nghĩa xóm được phát huy, giúp đỡ nhau trong lúc gặp rủi ro, khó khăn, hoạn nạn…Hơn 2 năm triển khai thực hiện, đã có trên 50 hộ gia đình thoát nghèo, có thêm 56 mô hình nuôi bò nhốt chuồng, đặc biệt là mô hình Chanh leo ở Chà Lâng, làm mới trên 20 Km đường giao thông nông thôn; toàn đảng bộ kết nạp được 38 đảng viên mới, giới thiệu 39 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng.

                Tuy nhiên, bất cập trong quá trình trin khai phân công đảng viên phụ trách là số lượng đảng viên ở một số chi bộ ít nhưng địa bàn bản thì rộng, số hộ gia đình đông. Bên cnh đó, đảng viên ở các bản đa số là đảng viên lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, một số đảng viên trẻ thì ít có mặt tại địa phương do đi làm ăn xa, do vậy tác dụng đảng viên phụ trách h, nhóm hộ ở khu dân cư hạn chế.

                Đồng chí Lô Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ xã Hữu Khuông, cho biết: Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo còn lúng túng, chung chung. Đảng viên không rõ trách nhim, quyền hạn, việc phát huy vai trò, thể hiện trách nhiệm, uy tín của đảng viên trước qun chúng hạn chế. Có những đảng viên và gia đình chưa tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín đối với qun chúng nhân dân nên việc vận động các hộ nhân dân tác dng không cao”.

                Mặt khác, thực tế ở địa phương, một bộ phận đảng viên chưa đáp ứng được yêu cu, nhiệm vụ, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và thiếu tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Một số ít đảng viên cho rằng việc vận động quần chúng là trách nhim ca các hội đoàn thể nên chưa nhiệt tình trong công tác.

                Thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện phân công đảng viên phụ trách h, nhóm hộ gia đình, Đảng uỷ cần ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhân rộng mô hình đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình. Trên cơ sở phân loại hộ, nhóm hộ và n cứ vào trình độ, năng lực, uy tín của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, chi bộ lập danh sách phân công đảng viên phụ trách cho phù hợp. Theo đó, đối với nhng chi bộ thôn ít đảng viên, Đảng uỷ phân công cán bộ, đảng viên công tác tại xã về sinh hoạt ở chi bộ và phụ trách nhóm hộ. Đảng viên phân công phụ trách phải kết hợp vi các hội, đoàn thể thôn, ban quản lý bản để kịp thời nắm bắt và phản ảnh kịp thời với chi bộ về tâm tư, nguyện vọng của hộ, nhóm hộ mình phụ trách. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu qun chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp. Trong các kỳ sinh hot chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của bản để tìm ra nhng vấn đề trọng tâm, tập trung thảo luận, tìm hướng giải quyết nhng vấn đề bức xúc đang được người dân quan tâm. Thường xuyên nắm chắc tình hình hộ gia đình; duy trì, củng cố khối đoàn kết, thống nht là phương châm chỉ đạo xuyên suốt được các chi bộ thực hiện, đó là cơ sở để các cấp uỷ đảng lãnh đạo chính quyền và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhng biu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đề cao vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách h, nhóm hộ là một trong những nội dung bình xét, phân loại đảng viên hằng năm…

                                                                                                                                                             Bài và ảnh: Vi Hợi - HĐND huyện Tương Dương

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương