LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực trạng và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
 
Thực trạng và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (08/10/2020 07:35 AM)

Thực trạng và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

                                                                                                                  Vi Tân Hợi

 

      Trong suốt 20 năm qua (2000-2020) cùng với sự phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện ta đã không ngừng chăm lo đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội. Cụ thể là Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã có nhiều nỗ lực để lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện các khóa 23,24,25 và 26 đã đề ra, nhằm phát triển văn hóa xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc về đời sống văn hóa cơ sở – trật tự an toàn xã hội …

      Có thể nói bộ mặt văn hóa xã hội trên địa bàn huyện có nhiều đổi thay, từ việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo đời sống người dân cho đến phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao- sự nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cùng với nhiều công trình, nhiều thiết chế văn hóa xã hội được hình thành như nâng cấp, xây dựng mới trường học, Trung tâm y tế, Trung tâm VHTT-TT, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng ở các bản, làng, các xã, trùng tu lại các di tích lịch sử văn hóa … xây dựng thư viện xã, trường học, tủ sách gia đình…, xây dựng khu dân cư văn hóa…. Và phong trào TDĐK XD ĐSVH được gắn kết chặt chẽ với nhiều phong trào thi đua yêu nước khác, như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, an toàn giao thông,…nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy (chữ Thái Lai Pao, lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào, Xăng Khan, Lễ đón sấm đầu năm của người ơ đu…), việc quản lý và tổ chức lễ hội ngày càng tốt hơn, thu hút nhiều khách hơn…nhiều loại hình hoạt động văn hóa đa dạng phong phú đem lại những hiệu quả nhất định, góp phần hình thành nền văn hóa mới, con người mới, cải thiện về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn dân cư.

      Đồng thời với việc xây, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã không ngừng tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng, trong đó tập trung thực hiện Nghị định 36/CP, Nghị định 87 – 88/CP, Chỉ thị 814/TTg, xây dựng môi sinh môi trường sạch đẹp, chống văn hóa độc hại, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội, mại dâm – ma túy – HIV/AIDS. Đã chuyển hóa được nhiều địa bàn, tụ điểm, trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

      Những thành tích trên đã góp phần nhất định vào việc cải thiện môi trường sống, nâng cao đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở cơ sở làm nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế phát triển.

      Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, nhiều vấn đề bức xúc xã hội đặt ra chưa được giải quyết, cụ thể như: Mặt trái kinh tế thị trường tác động xấu đến đời sống văn hóa cơ sở, sự phân hóa giàu nghèo tạo ra sự cách biệt về mức sống và việc hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng lớn, nhiều gia đình có cuộc sống và mức thu nhập không ổn định. Đời sống một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, còn rất nhiều hộ ở dưới mức sống bình quân của xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ vẫn còn cao, Tương Dương vẫn là một huyện nghèo; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Một bộ phận cán bộ và nhân dân còn lãng phí, có lối sống thực dụng, buông thả, mê tín dị đoan, thiếu văn hóa … vẫn là trở lực không nhỏ cho việc xây dựng con ngườøi mới, đời sống văn hóa mới, đặc biệt một số lĩnh vực tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đáng lo ngại như trộm cắp, ma túy, mua bán người … Là sự thách thức của toàn xã hội, mặc dù chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng vẫn còn tiềm ầm ẩn những diễn biến phức tạp. Đó cũng là nỗi bất an, mối đe dọa, lo lắng thường xuyên của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

      Phong trào ở một số nơi, cụ thể là ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học… không có tính bền vững, vấn đề này nó tác động trực tiếp đến chất lượng, hình ảnh của các bản, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa…(cảnh quan môi trường chưa sạch đẹp, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật,…).Múa khèn Mông, một nét văn hóa đặc sắc

      Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đơi sống văn hóa, theo tôi chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

      Một là, Trước hết phải thống nhất về quan điểm, mọi chính sách xã hội, xét cho cùng đều phải hướng đến xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích trước mắt hoặc lâu dài của con người – Đầu tư cho văn hóa xã hội luôn đem lại lợi ích to lớn, với giá trị tăng theo cấp số nhân, không chỉ tính bằng giá trị kinh tế mà cái lớn hơn là giá trị tinh thần để mỗi người dân, cũng như cộng đồng dân cư đang và sẽ được hưởng thụ. Từ đó, việc vận động thuyết phục mọi người, mọi ngành, cấp, thành phần kinh tế … tập trung đầu tư cả vật chất lẫn tâm huyết cho việc xây dựng đời sống văn hóa mới mà thiết thực nhất là đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó lấy gia đình, bản, làng, khu dân cư làm đối tượng trọng tâm để tập trung xây dựng.

      Hai là, Mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới cần có nghiên cứu sâu kỹ, có định hướng, cụ thể hóa theo từng chuyên đề, nội dung, công việc xây dựng đời sống văn hóa hướng về cơ sở, trên địa bàn dân cư, từ đó có phân kỳ thực hiện – có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể.

      Ba là, Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa – giáo dục – y tế – thể dục thể thao nhưng không phải để bớt đi gánh nặng của Nhà nước, mà vấn đề là để khai thác phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, thu hút các nguồn lực để phát triển văn hóa-xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, tăng mức hưởng thụ văn hóa/đầu người. Xã hội hóa không chỉ “tiền” mà quan trọng hơn là phải huy động được sức người, sức của, kể cả tâm huyết của xã hội, đặc biệt là phải kế thừa phát triển cho được truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, vận động thu hút được những công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ quản lý văn hóa xã hội tiên tiến. Đa dạng hóa các loại hình, nhưng các cơ sở văn hóa công cộng phải giữ vai trò định hướng, phải tăng cường vai trò quản lý kiểm tra, giám sát của Nhà nước, có chính sách khuyến khích phát triển các loại hình tích cực lành mạnh, hạn chế những trường hợp ngược lại, đồng thời có những loại hình Nhà nước phải đầu tư, tài trợ … Thông qua xã hội hóa để phát huy được sứùc mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực để có lợi nhất cho việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần người dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước, huyện nhà.

      Bốn là, Cần có điều tra, khảo sát quy hoạch phát triển văn hóa-xã hội một cách hợp lý, tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng những thiết chế văn hóa ở cấp huyện, làm chỗ dựa, hỗ trợ đắc lựa cho các hoạt động văn hóa cơ sở (về nghiệp vụ, kỹ năng, nội dung, phương tiện …), đầu mối nuôi dưỡng các phong trào, nhân rộng các điển hình – nhân tố tích cực tạo điều kiện để phong trào phát triển sâu rộng, liên tục … đặc biệt như các đơn vị: Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dạy nghề, xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, cùng các thiết chế, phương tiện thông tin đại chúng khác … Phải nghiên cứu, có nội dung chương trình cụ thể gắn kết với các xã, thị trấn, địa bàn dân cư để thúc đẩy các phong trào.

      Cùng với các thiết chế văn hóa ở huyện, việc giành ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng môi sinh môi trường cho xã, xây dựng nhà văn hóa xã, sân chơi – nơi sinh hoạt cho thanh thiếu niên, tủ sách pháp luật, phát triển các loại hình câu lạc bộ, mua sắm thêm công cụ phương tiện phục vụ đời sống văn hóa cơ sở tạo thành một hệ thống thiết chế văn hóa hoàn chỉnh từ huyện đến xã, để người dân dù ở đâu cũng có thể tiếp cận và được hưởng thụ những giá trị văn hóa tích cực.

      Cùng với việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị VHTT cho cơ sở thì việc quản lý sử dụng để phát huy hiệu quả của các thiết bị VH-TT-TT là vấn đề rất quan trọng mà cấp ủy, chính quyền cơ sở phải hết sức quan tâm…

      Năm là, Giải quyết những vấn đề bức xúc trực tiếp tác động đến đời sống văn hóa cơ sở – trật tự an ninh xã hội : như các biện pháp nâng cao dân trí (tăng cường đầu tư cho giáo dục – đào tạo, nâng cao hiệu suất đào tạo, chống mù chữ – phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và dạy nghề), thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm diện chính sách, những người nghèo khó neo đơn, giải quyết việc làm,, xóa đói giảm nghèo, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, giảm tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên, 100% công sở văn minh sạch đẹp an toàn, nâng cao chất lượng bản, làng văn hóa, Gia đình văn hóa, không còn bản, làng yếu kém.

      Gắn liền với “xây”, việc “chống” phải được tăng cường thông qua đẩy mạnh nâng chất phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức cộng đồng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bài trừ văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội, hủ tục, thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng. Phát huy trách nhiệm của Công an xã, lực lượng chính trị nòng cốt trong đấu tranh đánh bắt nhưng không khoán trắng cho lực lượng Công an, mà phải huy động cho được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt phải đấu tranh kiên quyết với bọn tội phạm hình sự, ma túy làm trong sạch và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm. Phải khống chế cho được các đối tượng cố ý và có nhiều khả năng gây bất ổn cho đời sống an lành người dân.

      Sáu là, Phải thường xuyên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến cơ sở, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, kỹ năng công tác và tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ này an tâm công tác, công hiến. Bởi họ là lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện phong trào.

      Đội ngũ cán bộ văn hóa ngoài trình độ và năng lực ra cần phải tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề và phải là mẫu hình về chuẩn mực văn hóa.

      Bảy là, Vấn đề có tính nguyên tắc, đó là phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, tăng cường trách nhiệm quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp, sự tham gia của toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt của ban ngành đoàn thể, đặc biệt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và lực lượng chính trị nòng cốt để duy trì và phát triển phong trào sâu rộng, liên tục.

      Thiết nghĩ, đã là phong trào thì phải thường xuyên, liên tục, phải có hiệu quả thiết thực! Muốn vậy các chủ thể bao gồm: cán bộ, nhân dân, hộ gia đình, cơ quan, làng, bản… phải tự giác, tự nguyện tham gia một cách chủ động, tích cực, hiệu quả…Trong đó đội ngũ cán bộ văn hóa phải là lực lượng nòng cốt (từ khâu tham mưu đến tổ chức thực hiện).                                   

                                           

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương