LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
 
Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay (11/10/2020 10:45 AM)

Nhận   thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật; trong những năm qua, Huyện ủy và các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, đạt được những kết quả thiết thực. Đa số cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, các quy định của ngành, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảng viên vững mạnh toàn diện.

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thường xuyên, chưa có nền nếp và toàn diện, thiếu đồng bộ; công tác quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của đảng viên chưa chặt chẽ; còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

 


Ông Lữ Văn May – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (khóa 26) báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu tại trình Đại hội lần thứ 27 Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020-2025


            Để nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trong điều kiện hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

            Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng đảng bộ, chi bộ.

            Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động; nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có hành động đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lầm và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về kỷ luật và ý thức chấp hành kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó giúp họ có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

            Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa to lớn, sự cần thiết của việc tự giác chấp hành kỷ luật chính là sự tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp của Đảng ta và những phẩm chất cao quý của người đảng viên trong điều kiện mới. Từ đó, cán bộ, đảng viên sẽ thực sự ghép mình vào tổ chức, thấy được việc tự giác chấp hành kỷ luật luôn là nhu cầu “tự thân” cần phải rèn luyện và tuân theo.

            Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nội dung Ngày Pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục phap luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

            Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vịgiữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong từng đảng bộ, chi bộ.

            Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên

            Các cấp ủy, tổ chức Đảng là chủ thể trực tiếp lãnh đạo công tác  quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, tổ chức Đảng nào có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao sẽ thực hiện tốt công tác trên và ngược lại. Do đó, từng cấp ủy, Chi bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên chặt chẽ trong tất cả các khâu, các bước.

            Sự chuẩn xác, mẫu mực trong duy trì thực hiện các thủ tục, nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là yêu cầu cấp bách hiện nay, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, Chi bộ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

            Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Chú trọng giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hiện việc nêu gương. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị tham gia quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên.

            Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc chất lượng xây dựng nền nếp sinh hoạt, rèn luyện kỷ luật, khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, không để xảy ra cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật; hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm thông thường

            Ba là, thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, công tác tư tưởng với quản lý, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở trong từng đảng bộ, chi bộ thực sự mẫu mực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ

            Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, công tác tư tưởng và quản lý, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại trong một chỉnh thể thống nhất. Để thực hiện tốt giải pháp này, các cấp ủy, Chi bộ phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ tất cả các khâu, các bư­ớc giữa công tác giáo dục, công tác tư tưởng với quản lý, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên, không thể chủ quan, xem nhẹ bất kỳ khâu nào, nội dung nào. Thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách của người đảng viên Đảng cộng sảnthực sự vừa "hồng", vừa "chuyên", gương mẫu, mẫu mực, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

            Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên, nhất là các mối quan hệ dễ dẫn đến nảy sinh các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng ngừa. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong tự quản lý, giáo dục, rèn luyện và chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên

            Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, tự quản lý, rèn luyện là yếu tố suy đến cùng, trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về việc chấp hành kỷ luật của Đảng là “tự giác, nghiêm minh”. Qua đó, xác định cho mình động cơ đúng đắn, hành vi, thái độ tích cực; luôn nghiêm khắc với bản thân, nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng chấp hành nghiêm kỷ luật. Luôn khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu sự đóng góp của tổ chức và đồng đội, nhằm kịp thời điều chỉnh bản thân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tránh biểu hiện thoả mãn dừng lại, buông thả, vô cảm, ngại khó, ngại khổ, làm ảnh hưởng đến tập thể.

            Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức, ngành phát động; luôn xác định tự giác học tập, làm theo Bác là công việc hằng ngày. Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; luôn “mô phạm” trước quần chúng, là tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

            Năm là, tăng cường xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

            Môi trường văn hóa lành mạnh là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên. Do vậy, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, bầu không khí tâm lý tích cực, đoàn kết, dân chủ. Xây dựng lối sống phù hợp với các chuẩn mực văn hoá, đạo đức củacán bộ, đảng viên. Hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên biết tiếp thu, hưởng thụ có chọn lọc những giá trị văn hóa “chân - thiện - mĩ”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và ngăn chặn tác động xấu của các sản phẩm phản văn hóa, độc hại xâm nhập vào đơn vị.

            Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng gắn với thanh tra Nhà nước và giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

            Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

            Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật cán bộ, đảng viên các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng. Phương châm hành động là "cấp trên tăng cường kiểm tra cấp dưới, Chi bộ tăng cường giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên". Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của đảng viên; Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, việc rèn luyện đạo đức, lối sống và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được gắn liền chặt chẽ với hoạt động thanh tra nhà nước, hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội trong quản lý, giáo dục và rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên.

            Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên là khâu then chốt, được tiến hành thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Mặt khác, đây còn là biện pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đảng bộ huyện Tương Dương trong giai đoạn hiện nay.

 

                                                                                                Vi Tân Hợi

                                                Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương