Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
615/CĐ-UBND 16/07/2017 Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 2
438-CV/HU 16/07/2017 V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng tránh - khắc phục hậu quả bão số 2
251/GM-HĐND 10/07/2017 GIẤY MỜI Dự kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XIX
100/KH-UBND 07/07/2017 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020
688/QĐ-UBND 30/06/2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ huyện Tương Dương
13/2017/QĐ-UBND 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương
91/UBND-NV 19/06/2017 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Đài Truyền thanh-Tuyền hình huyện Tương Dương năm 2017
612/UBND-VX 28/06/2017 V/v Tuyên truyền thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ
97/KH-UBND 28/06/2017 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2017
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến
25/2011/NĐ-CP 06/04/2017 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
41/2009/QH12 23/11/2009 LUẬT Viễn thông
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 c
179/QĐ-UBND 27/03/2017 Quyết định: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tương Dương
42/TB-UBND 31/03/2017 Thông báo: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tương Dương
49/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: V/v mở lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết Dân tộc Thái; lớp bồi dưỡng tiếng Lào năm 2017
47/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: Tuyển sinh vào học Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
10/VHTT-DL 04/04/2017 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở “Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”
281/QĐ-UBND 28/03/2017 Quyết định V/v Ban hành Nội quy khu vực cấm
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>